فرم ثبت خدمات شهری 137ضمن عرض خیر مقدم خدمت شهروندان گرامی :
  خواهشمند است ضمن پرکردن فیلدهای موردنیاز وستاره دار، مشکلات مربوط به آن منطقه را با ذکرناحیه اعلام
  فرمائید تا ضمن بررسی کارشناسان این شهرداری ،موضوع در اسرع وقت پیگیری شود
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.