شهردار

                        

 

شهردار: حسین آشناور

شرح وظایف:
رهبري ، هدايت ، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي امور اداري و مالي ، شهر سازي و خدمات شهري ، عمراني ، امور اجتماعي و فرهنگي ، طرح و برنامه و ساير واحدهاي تابعه شهرداري. - بررسي و تعيين خط مشي و سياستهاي اجرايي شهرداري و طرح و دفاع از آن در جامعه ذيربط - نمايندگي حقوقي شهرداري نزد مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي مقررات حقوقي در شهرداري. - ارائه پيشنهاد تأسيس ، توسعه ،‌انحلال و ادغام واحدهاي شهرداري به مراجع ذيربط. - اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر در محدوده مقررات و ضوابط مربوطه - عزل و نصب معاونين و رؤساي واحدهاي تابعه شهرداري با رعايت مقررات ذيربط - برقراري ارتباطات لازم با وزارت كشور، استانداري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط به منظور پيگيري امور و بهره گيري و توسعه فعالتيهاي عمراني ، خدماتي و غيره شهرداري . - ارزيابي منظم امور و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط - انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد.