شرح وظایف


 • شهردار شهردار
  حسین آشناور
  رهبري ، هدايت ، هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي امور اداري و مالي ، شهر سازي و خدمات شهري ، عمراني ، امور اجتماعي و فرهنگي ، طرح و برنامه و ساير واحدهاي تابعه شهرداري. - بررسي و تعيين خط مشي و سياستهاي اجرايي شهرداري و طرح و دفاع از آن در جامعه ذيربط - نمايندگي حقوقي شهرداري نزد مراجع ذيصلاح و نظارت بر حسن اجراي مقررات حقوقي در شهرداري. - ارائه پيشنهاد تأسيس ، توسعه ،‌انحلال و ادغام واحدهاي شهرداري به مراجع ذيربط. - اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر در محدوده مقررات و ضوابط مربوطه - عزل و نصب معاونين و رؤساي واحدهاي تابعه شهرداري با رعايت مقررات ذيربط - برقراري ارتباطات لازم با وزارت كشور، استانداري و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط به منظور پيگيري امور و بهره گيري و توسعه فعالتيهاي عمراني ، خدماتي و غيره شهرداري . - ارزيابي منظم امور و تهيه و انعكاس گزارشهاي لازم به مراجع ذيربط - انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد.
 • مسئول امور اداری مسئول امور اداری
  علی عبدی
  اداره و هدايت و مراقبت بر انجام امور اداري،‌كارگزيني، رفاه كاركنان، دبيرخانه مركزي و خدمات عمومي شهرداري و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه - نظارت بر حسن اجراي قوانين و آيين نامه هاي استخدامي در شهرداري نظير:‌قانون استخدام كشوري، آيين نامه استخدامي شهرداريها و قانون كار تامين اجتماعي - پيگيري جذب پرسنل مورد نياز شهرداري با همكاري و هماهنگي با واحدها در چهارچوب ضوابط ذيربط - صدور احكام مرخصي، ماموريت و غيبت كاركنان - مراقبت بر اجراي مقررات تشويقي و تنبيهي كاركنان و نظم و انضباط اداري - تهيه طرحهاي رفاه عمومي كاركنان شهرداري و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مصوب - بررسي امكانات و منابع شهرداري و ايجاد تسهيلات براي راه اندازي تعاونيها مسكن، مصرف ،‌صندوق قرض الحسنه، مهد كودك،‌درمانگاه و ... در محدوده مقررات - انجام امور مربوط به بيمه ساختمانها، اماكن، وسائط نقليه و اموال شهرداري - تهيه و تنظيم و پيشنهاد آيين نامه لازم در مورد استفاده و نگهداري از ساختمانها،‌اماكن و وسائط نقليه. مخابرات به معاونت و نظارت بر حسن انجام امور در چهارچوب مصوبات ذيربط
 • حراست حراست
  علیرضا بخشی
  بررسی و اعلام نظر نسبت به استقرار سیستم مناسب جهت حراست و نگهداری ساختمان ، تأسیسات و مدارک و اسناد محرمانه . اقدام به جمع آوری هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نیاز جهت مقامات ذیصلاح . تهیه و ارسال گزارشات محرمانه در موارد مختلف به مقامات ذیربط . برقراری ارتباط محرمانه با سازمانهای مختلف و مقامات مسئول . حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه . مراقبت و نظارت بر کلیه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم . کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارشات مورد لزوم . تهیه و تنظیم برنامه نگهبانان و مراقبت در حسن انجام وظیفه کلیه نگهبانهای مستحدثات متعلق به شهرداری . حفظ و حراست از تأسیسات و اماکن مربوط به شهرداری و آموزش و کنترل و آماده نگهداشتن کلیه نگهبانها جهت ارائه خدمات مطلوب . انجام استعلامات لازم جهت صلاحیت پرسنل از مراجع ذیصلاح . اخذ نظریه گزینش پرسنل جدید الاستخدام . نظارت و ممانعت از تزریق نیروهای فاقد صلاحیت به سیستم . انجام سایر اموریکه درحدود وظایف از طرف مافوق ارجاع می گردد.
 • مسئول امور مالی مسئول امور مالی
  احمد عبدی
  - رهبري و اداره امور كارپردازي،‌حسابداري،‌اموال و انبارها. - نظارت بر تهيه و تامين تجهيزات و ملزومات اداري در چهارچوب ضوابط ذيربط. - نظارت بر انجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات شهرداري و رعايت آئين نامه مالي و معاملاتي شهرداريها. - نظارت در نگهداري حسابهاي هزينه و مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي و حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات مالي. - انجام تعهدات مالي در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها. - نظارت و كنترل عمليات مالي موسسات و واحدهاي تابعه شهرداري و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسابداري آنها. - نظارت بر ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي قانوني. ضمانت نامه ها، قراردادها و تعهداتي كه متضمن موارد مالي در شهرداري هستند. - نظارت بر انجام روشهاي مميزي اسناد و رسيدگي به مدارك مالي حسابداري شهرداري و انطباق با مقررات ذيربط. - نظارت بر حسن اداره امور انبارهاي مختلف شهرداري و نگهداري حساب آنها. - نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري و كنترل فرمهاي مختلف و دفاتر اموال. - شركت فعال در جلسات و كميسيونهايي كه شهرداري تعيين ميكند. - ارزيابي مستمر و ارائه گزارش و آمار فعاليتهاي مديريت به معاونت و ساير مراجع ذيصلاح. - انجام ساير اموري كه در چهارچوب خط مشي امور مالي شهرداري محول ميگردد.
 • کارشناس واحد فنی و عمرانی کارشناس واحد فنی و عمرانی
  امیر عزیزی
  برنامه ریزی، هدایت و اداره امور طراحی، ساخت و ساز، راهسازی و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی شهرداری، مناطق و نواحی تابعه تهیه و تدوین مقررات، آئین نامه ها و خط مشی های اجرایی در خصوص ساختمان، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی در راستای افزایش اثر بخشی و بهره وری فعالیت های مورد نظر اتخاذ تمهیدات لازم در راستای همسوسازی، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی میان واحد های زیر مجموعه، مناطق و نواحی تابعه و سایر معاونت ها و حوزه های شهرداری نظارت بر انعقاد قرارداد های منعقده شهرداری با پیمانکاران و مشاوران بر اساس مکانیزم های مدون از طریق تایید نهایی صورت وضعیت های موقت و صورتجلسات موقت و قطعی پروژه های موضوع قرارداد نظارت بر تامین مصالح، تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز پروژه های عمرانی بر اساس شناخت صحیح و دقیق از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تمهید ها و اولویت های عمرانی شهر و شهرداری اتخاذ تدابیر لازم به منظور بسیج امکانات، منابع و نیروهای تحت نظارت در ارائه خدمات فوریتی هنگام بروز سوانح و حوادث احتمالی شرکت فعال در جلسات، کمیسیون ها و مجامعی که به موجب قانون عضویت شاغل این پست میبایست در آنها شرکت نماید. گزارشات ادواری منظم از عملکرد مدیریت ها و ادارات زیر مجموعه و مناطق و نواحی تابعه و تجزیه و تحلیل موارد جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و موانع و کاستی های احتمالی شرکت در تنظیم بودجه عمرانی شهرداری با سایر واحد های ذیمدخل بر اساس برنامه های مدون و سیاست های تنظیمی و اولویت های عمرانی شهر و شهرداری و پیگیری حهت تایید و تصویب بودجه های پیشنهادی در مراجع مربوطه انجام سایر وظایفی که در حیطه وظایف محوله و اختیارات تفویض شده ارجاع می گردد.
 • مسئول خدمات شهری مسئول خدمات شهری
  ابوذر صبوری
  جراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. پيگيري هاي لازم جهت تعيين بدهي مؤديان اعم از صنوف، عوارض ساليانه و ... توزيع قبوض و ابلاغيه هاي بدهي مؤديان عوارض. محاسبه كليه عوارض ساختماني، نوسازي، صدور پروانه كسب و عوارض ساليانه صنفي و ابلاغ آن به مؤديان. انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.